ImpressumImprint

Texte:
Memento Mori: P. Erhard Rauch SDS
zu Grablegung & Gräber: Johann Heiss/Johannes Feichtinger
zur Gruft: Oskar Terš

Technische Umsetzung: Bytewood, Aristoteles Riedmann

Texts:
Memento Mori: P. Erhard Rauch SDS
Burial & graves: Johann Heiss/Johannes Feichtinger
Crypts: Oskar Terš

Technical Implementation: Bytewood, Aristoteles Riedmann